fbpx

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH W THAI MALIWAN

§ 1 Regulamin sprzedaży i realizacji Bonu Podarunkowego (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki Klienta nabywającego Bon Podarunkowy oraz Klienta korzystającego z Bonu Podarunkowego, a także zasady kupna, otrzymania i korzystania z Bonu Podarunkowego. § 2 1. Bon Podarunkowy jest dokumentem wystawianym przez THAI MALIWAN.
2. Bon Podarunkowy może mieć formę:
a) voucher na zabieg tj. zaproszenia na zabieg lub zaproszenia na pakiet zabiegów wybranych przez Kupującego przy zamówieniu bonu
b) bonu kwotowego.
3. Voucher na zabieg umożliwia jego posiadaczowi skorzystanie tylko z wymienionej w jego treści usługi albo pakietu usług.
4. Bon kwotowy umożliwia jego posiadaczowi dokonanie płatności za wybrane przez niego zabiegi z wykorzystaniem bonu. Kwota wskazana w treści bonu jest wartością BRUTTO. § 3 1. Bon Podarunkowy jest jednorazowy i można go wykorzystać tylko podczas jednej wizyty. Jeśli voucher na zabieg obejmuje więcej niż jedną usługę nie mogą one zostać rozdzielone na kolejne wizyty.
2. Bon Podarunkowy jest ważny w terminie 12 miesięcy od dnia jego zakupu. Po upływie tego terminu uprawnienia wynikające z Bonu Podarunkowego wygasają.
3. Bony Podarunkowe nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę § 4 1. Płatności Bonem Podarunkowym nie można łączyć z jakimikolwiek promocjami i rabatami.
2. Bony Podarunkowe realizowane są wyłącznie w siedzibie przedsiębiorstwa przez wykonanie zabiegu/zabiegów.
3. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Podarunkowego, THAI MALIWAN nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją. § 5 1. Aktualny wykaz zabiegów dostępny jest na stronie internetowej THAI MALIWAN pod adresem www.thaimaliwan.pl oraz bezpośrednio w THAI MALIWAN ul. Zwierzyniecka 14/7.
2. Zamówienie Bonu Podarunkowego może być dokonane osobiście w siedzibie THAI MALIWAN lub drogą elektroniczną. Zamawiając Bon Podarunkowy Klient obowiązany jest wskazać usługę/usługi, których ma dotyczyć Bon Podarunkowy albo ustalić jego wartości nominalną i uiścić cenę zakupu.
3. Warunkiem zamówienia Bonu Podarunkowego drogą elektroniczną jest wysłanie wiadomości e-mail na adres info@thaimaliwan.pl. W treści wiadomości e-mail należy określić jakiej usług/usług dotyczy zamawiany Bon Podarunkowy albo wskazać jego wartość nominalną.
4. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia złożonego drogą elektroniczną lub telefonicznie należy dokonać płatności ceny zakupu bonu przelewem na numer konta M Bank 21 1140 2004 0000 3302 8198 2039 lub osobiście w siedzibie firmy.
5. Odbiór bonu następuje osobiście w salonie THAI MALIWAN lub za wysłaniem pocztą/kurierem/e-mail na podany adres i po zaksięgowaniu środków na rachunku THAI MALIWAN wskazanym w ust. 4 powyżej (płatność przelewem) lub po uiszczeniu ceny w gotówce osobiście w salonie THAI MALIWAN.
6. Bony Podarunkowe są rejestrowane i identyfikowane przez THAI MALIWAN na podstawie:
a) indywidualnego nr Bonu Podarunkowego nadawanego przez THAI MALIWAN lub;
b) imienia osoby obdarowanej oraz hasła przypisanego do danego Bonu Podarunkowego podawanych przez nabywcę Bonu Podarunkowego przy jego nabyciu lub;
c) daty zakupu bonu oraz hasła przypisanego do danego Bonu Podarunkowego podanych przez nabywcę Bonu Podarunkowego przy jego nabyciu.
7. W celu rejestracji bonu Kupujący winien podać imię osoby obdarowanej i hasło przypisane do danego Bonu Podarunkowego lub datę zakupu lub numer bonu zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu. § 6 1. W celu realizacji Bonu Podarunkowego, Klient korzystający z Bonu Podarunkowego telefoniczne lub osobiście kontaktuje się z salonem THAI MALIWAN celem ustalenia daty i godziny przeprowadzenia usługi informując, że płatność za usługę będzie w postaci Bonu Podarunkowego, oraz podając dane umożliwiające identyfikację Bonu Podarunkowego, o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu.
2. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji terminu, obsługa gabinetu ma prawo odmówić realizacji bonu w żądanym przez Klienta korzystającego z Bonu Podarunkowego terminie.
3. Zmiana terminu wizyty/odwołanie wizyty realizowanej za pomocą Bonu Podarunkowego jest możliwa jedynie z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Brak zmiany terminu wizyty/odwołanie wizyty realizowanej za pomocą Bonu Podarunkowego we wskazanym powyżej terminie skutkuje utratą uprawnień z Bonu Podarunkowego.
4. W przypadku gdy usługi wybrane przez Klienta korzystającego z bonu kwotowego, zgodnie z obowiązującym cennikiem, mają wartość niższą od wartości bonu, przy płatności z użyciem bonu nie wydaje się reszty.
5. W sytuacji, gdy usługi wybrane przez Klienta korzystającego z bonu kwotowego, zgodnie z obowiązującym cennikiem, mają wartość wyższą od wartości nominalnej bonu, posiadacz bonu obowiązany jest dopłacić różnicę w cenie pomiędzy wybranymi zabiegami, a wartością nominalną przedstawionego bonu kwotowego.
6. W sytuacji gdy usługa/usługi objęte voucherem na zabieg/zabiegi, zgodnie z aktualnym wykazem zabiegów dostępnym na stronie internetowej www.thaimaliwan.pl, nie są świadczone przez THAI MALIWAN w dacie gdy Klient korzystający z Bonu Podarunkowego zgłasza się do THAI MALIWAN w celu realizacji Bonu Podarunkowego, Klientowi temu nie przysługuje wymiana Bonu Podarunkowego na gotówkę.
W takiej sytuacji Klient korzystający z Bonu Podarunkowego może wybrać z aktualnego wykaz zabiegów inny zabieg o wartości nie wyższej niż wartość usługa/usługi objęte voucherem (według cen z daty zamówienia vouchera) albo wybrać inny zabieg o wartości wyższej niż wartość usługa/usługi objęte voucherem (według cen z daty zamówienia vouchera) i dopłacić różnicę w cenie. § 7 1. Integralną częścią Bonów Podarunkowych jest niniejszy Regulamin, który jest udostępniony na stronie internetowej www.thaimaliwan.pl , a na życzenie Klientów również w salonie THAI MALIWAN.
2. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.